Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

3865 5935 390
Reposted fromHBO HBO viamemez memez
1359 a76c
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viamemez memez

May 18 2019

4753 98d5 390
Reposted froms3 s3 viamemez memez

May 17 2019

2161 eb2b 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus

May 15 2019

3664 4bf7 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 14 2019

"Baliśmy się, że tydzień do wyborów i pan Janusz zapomniał włączyć protokół 1%. Jednak on nigdy nie zawodzi"      
Reposted frompffft pffft
Reposted frompffft pffft

May 13 2019

5610 0fc8 390
"Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej."
Dla ciebie jestem sobą
słowa: Jeremi Przybora
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
5417 d64b 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus
5413 ca38
Reposted fromjalu jalu

May 12 2019

8049 c9e0 390
Jerzy Duda-Gracz (1941-2004) - Wiosna (1997, olej, płyta pilśniowa, Kolekcja Prywatna)(80 x 61 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme
4110 2450 390
Makowski Tadeusz (1882-1932) - Jazz (1929, Olej Na Płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie) (132 x 163 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme

May 11 2019

8260 0d12 390
Eugeniusz Get-Stankiewicz (1942 - 2011) - Zrób To Sam (1976, Technika Mieszana, Muzeum Narodowe we Wrocławiu)(93 x 65 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme
8384 6463 390
Jerzy Duda-Gracz (1941-2004) - Holokaust (1966, olej, płyta pilśniowa, Galeria Agra-Art, Warszawa)( 80 x 61 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme
Michał Murawski - No rainbows (2019, illustration)
Reposted fromartfucksme artfucksme

May 06 2019

0474 0768 390
Reposted froms3 s3 viawastedlive wastedlive
0125 0aa6 390
Reposted fromverdantforce verdantforce
0120 0a36 390
Reposted fromverdantforce verdantforce

May 04 2019

8380 76e9 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8525 6d5e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl