Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

9761 c21d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9796 cfb8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8724 7667 390
Reposted froms3 s3 viamemez memez

January 22 2020

7707 bb59 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma

January 20 2020

6593 a647 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa

January 19 2020

3964 2f04 390
Reposted fromstroschek stroschek
8769 ede0 390
Reposted frompffft pffft
5424 1259 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa

January 18 2020

W Znamirowicach, nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego wznosi się wyjątkowa konstrukcja. To Most Jana Stacha, największa tego typu kamienna budowla na świecie wzniesiona siłami jednego tylko człowieka.
To największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka bez użycia ciężkiego sprzętu. Masywna konstrukcja z piaskowca, wzniesiona w latach 1968-1971, ma 13 m wysokości, 7,5 m szerokości i 20 m długości. Łączy zbocza głębokiego na 10 m jaru, dnem którego płynie strumień wpadający do Jeziora Rożnowskiego.
Budowniczym mostu był Jan Stach, rolnik gospodarzący wraz z żoną Heleną i dwoma synami w przysiółku Zapaść. Sytuacja rodziny skomplikowała się, gdy wraz z budową zapory na Dunajcu w latach 60. XX wieku, wody rozrastającego się zalewu zaczęły pochłaniać okoliczne pola i drogi, odcinając od świata również gospodarstwo Stachów, którzy zmuszeni byli korzystać od tej pory z drogi prowadzącej przez grunty sąsiadów.

Niestety, jak to często bywa, sąsiedzka życzliwość bywa kapryśna i pewnego dnia, po kłótni, sąsiedzi zablokowali przejazd panu Janowi wiozącemu swoje plony na targ do Nowego Sącza. Ten uniósł się honorem i początkowo przeprawiał się przez jezioro łodzią. W końcu, w roku 1968 postanowił zbudować most nad głębokim jarem górskiego strumienia, który miał go uniezależnić od kaprysów sąsiadów.
Reposted fromppiotrus ppiotrus
Wełecz – sosna krocząca

Zadziwiająca sosna zaliczana jest do gatunku sosny zwyczajnej czy też pospolitej. Każdy, kto ją zobaczy przyzna jednak, że zwyczajna to ona nie jest. Sosna będąca od 2002 roku pomnikiem przyrody przypomina swoim wyglądem pająka. Sprawia też wrażenie jakby rzeczywiście miała nogi i za chwilę mogła odejść z miejsca, w którym się znajduje. Pień sosny rozpoczyna się około trzech metrów nad ziemią, całość utrzymuje się na kilkunastu korzeniach, pod którymi może zmieścić się kilka osób.

Skąd wziął się tak osobliwy wygląd owej sosny? Prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prozaiczna. Sosna na początku swojego żywota wcale nie różniła się dużo od innych drzew swojego gatunku. Rosła sobie na piasku. Ten z czasem zaczął być wydobywany przez okolicznych mieszkańców, którzy wykorzystywali go w budownictwie. Sosna z czasem „rosła”, a jej pień znajdował się coraz wyżej od poziomu ziemi.

Reposted fromppiotrus ppiotrus
9255 fb20 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9278 a578 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma

January 17 2020

9249 61e5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9243 a73e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma

January 16 2020

6475 9507 390
Warsaw, 30s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
6930 bd04 390
Reposted froms3 s3 viamemez memez

January 13 2020

2891 eb68 390
Reposted fromtoganja toganja
2065 ca0c 390
Reposted froms3 s3 viapolishzupe polishzupe

January 07 2020

2127 d165 390
Reposted froms3 s3 viapolishzupe polishzupe
1951 d4c0 390
Reposted froms3 s3 viamemez memez
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl